OPĆI  UVJETI  POSLOVANJA  TVRTKE ALFA LOGISTIKA d.o.o.  ZA  PRUŽANJE USLUGA RAČUNALNOG SUSTAVA GPS MARINE

UVODNE ODREDBE

 1. članak

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluga računalnog sustava Gps Marine (u daljnjem tekstu i  ALFA LOGISTIKA, isporučitelj sustava ili isporučitelj) i naručitelja usluge računalnog sustava (u daljnjem tekstu: naručitelj).

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

 1. članak

Zasnivanje Ugovornog odnosa moguće je:

 • ugovorom o najmu,
 • preko web trgovine,
 • putem modela pretplate.

Ako se zasniva Ugovor o najmu sustava, tada se ugovor zasniva na obrascu u koji se unose slijedeći podaci:

 • naznaka vrste ugovora,
 • podaci o naručitelju, uključujući osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za dostavljanje računa za pružene usluge, adresu za dostavljanje obavijesti, adresa e-pošte, adresa e-pošte za zaprimanje računa u elektronskom obliku.
 • broj unajmljenih korisničkih i podatkovnih paketa,
 • dan stupanja ugovora na snagu od kojeg je naručitelj u obvezi plaćati mjesečnu najamninu za unajmljene korisničke i podatkovne pakete,
 • vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima, odnosno naznaku da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme,
 • izjava naručitelja kojom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja i da prihvaća Opće uvjete poslovanja.

Ako se ugovor zasniva putem web trgovine tada isporučitelj naručitelju dostavlja potvrdu o ugovorenoj usluzi na email adresu naručitelja, koja sadrži informacije:

 • podaci o naručitelju,
 • broj unajmljenih korisničkih i podatkovnih paketa,
 • dan aktivacije usluge,
 • vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima,
 • poveznica na opće uvijete isporučitelja.

Ako se ugovor zasniva putem modela pretplate tada isporučitelj naručitelju dostavlja potvrdu o ugovorenoj usluzi na email adresu naručitelja, koja sadrži informacije:

 • podaci o naručitelju,
 • broj unajmljenih korisničkih i podatkovnih paketa,
 • dan stupanja ugovora na snagu (datum početka pretplate),
 • vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima,
 • poveznica na opće uvijete isporučitelja.

VRSTE ZASNIVANJA UGOVORA – UGOVORNI MODELI

 1. članak

Usluge računalnih sustava moguće je ugovoriti kroz navedene ugovorne modele:

 • ugovorom o najmu,
 • preko web trgovine,
 • putem modela pretplate.
 1. članak

Predmet Ugovora o najmu sustava je najam računalnog sustava. Isporučitelj na osnovi  Ugovora o najmu sustava iznajmljuje korisničke i podatkovne pakete koji su navedeni u Ugovoru o najmu sustava.

Oprema nije predmet ovog ugovora o najmu sustava jer se u slučaju zaključenja ovog ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja.

 1. članak

Predmet Ugovora ako se usluga ugovara preko web trgovine je najam računalnog sustava za unaprijed određeno vremensko razdoblje koje naručitelj plaća isporučitelju prije aktivacije usluge ili dostave opreme. Oprema nije predmet ovog ugovora o najmu sustava jer se u slučaju zaključenja ovog ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja.

 1. članak

Predmet Ugovora ako se usluga ugovara po modelu pretplate je najam računalnog sustava za unaprijed određeno vremensko razdoblje, koje naručitelj plaća isporučitelju prije aktivacije usluge ili dostave opreme. Razlika između ove vrste ugovora / modela je da se kod sklapanja ovog ugovornog modela smatra da prodaja usluge nije sklopljena ili realizirana na web trgovini.

Oprema nije predmet ovog ugovora o najmu sustava jer se u slučaju zaključenja ovog ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja ili je od prije ima u svom vlasništvu.

IZMJENE UGOVORA

 1. članak

Sve izmjene i dopune ugovora o najmu ugovorne strane regulirat će novim ugovorom o najmu. Izmjene ugovora ako je ugovor zasnovan putem web trgovine ili putem modela pretplate nisu moguće.

TRAJANJE UGOVORA

 1. članak

Ugovor o najmu sustava moguće je zaključiti na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme.

Ugovor o najmu sustava koji se sklapa na web trgovini moguće je zaključiti na određeno vrijeme, a nakon isteka ugovornog razdoblja usluga će se automatski isključiti, osim ako naručitelj ne produži uslugu prije njenog isteka.

Ugovor o najmu sustava koji se sklapa po modelu pretplate moguće je zaključiti na određeno, a nakon isteka ugovornog razdoblja usluga će se automatski isključiti, osim ako naručitelj ne produži uslugu prije njenog isteka.

Ugovorno vremensko razdoblje počinje teći ovisno o vrsti sklopljenog ugovora:

 • za ugovor o najmu sustava i opreme – od vremena koje je u ugovoru o najmu navedeno kao datum početka ugovora,
 • za ugovor koji se sklapa putem web trgovine – od vremena kada je naručitelj potvrdio kupnju na web trgovini i izvršio uplatu,
 • za ugovor koji se sklapa po modelu pretplate – od vremena koje je na obrascu pretplate navedeno kao datum početka pretplate.

NARUČITELJ USLUGA

 1. članak

Isporučitelj će sklopit ugovor o najmu za korištenje usluga računalnog sustava sa svakom zainteresiranom platežno sposobnom fizičkom ili pravnom osobom.

 1. članak

Isporučitelj može odbiti sklapanje ugovora o najmu ako:

 • naručitelj ne zadovoljava uvjete iz članka 9.,
 • postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj osobnosti naručitelja, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti,
 • je protiv naručitelja pokrenut stečajni ili sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanja ili prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni isporučitelja naručitelj ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima,
 • utvrdi da je naručitelj postupao u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta ili važećim zakonskim propisima.

OPIS USLUGE

 1. članak

Opis usluga sustava Gps Marine

Računalni sustav Gps Marine je usluga pomoću koje je u svako vrijeme moguće utvrditi zemljopisno poziciju objekta na digitalnoj karti, pratiti prijeđene udaljenosti, podatke iz senzora, zaustavljanja, povijest kretanja i to sve na grafičkom i analitičkom korisničkom sučelju u vidu tablica, grafikona te tekstualnih i grafičkih izvještaja. Usluga je dostupna na svim mobilnim i desktop platformama koje imaju pristup internetu preko internetskih preglednika.

Korisnik usluge samostalno upravlja:

 • svojim korisničkim sučeljem,
 • svojim podacima,
 • korisničkim pristupom trećih strana,
 • pravima korisnika,
 • pristupom softverima trećih strana.

Korisnik usluge u svakom trenutku može izvesti sve podatke koji su prikupljeni pomoću Gps uređaja za praćenje iz računalnog sustava Gps Marine.

Isporučitelj se obvezuje čuvati podatke koji se zaprimljeni iz uređaja za praćenje a nalaze se pohranjeni na poslužiteljima isporučitelja ne više od jedne (1) godine

PODATKOVNI PROMET

 1. članak

Za ispravan rad usluga računalnog sustava potreban je pristup mobilnoj mreži koja omogućava prijenos podatkovnog prometa između opreme u objektu i centralne baze podataka sustava i obrnuto. Prijenos podatkovnog prometa omogućuje se aktivnom SIM karticom koja je na valjan način povezana s opremom u ili na objektu.

Za korištenje usluga mobilne mreže važe, osim odredbi ovih Općih uvjeta, i opći uvjeti koncesionara mobilne mreže koji brine o povezanosti objekta s centralnom bazom podataka ako  ih ovi Opći uvjeti ne isključuju.

 1. članak

Unajmljeni podatkovni promet razlikuje se po području podatkovnog prometa i količini podatkovnog prometa. Područje podatkovnog prometa i količina podatkovnog prometa diktiraju cijenu podatkovnog paketa. Podatkovni promet ne može se kupiti već samo unajmiti.

 1. članak

Podatkovni promet unajmljuje se putem paketa podatkovnog prometa pri čemu jedan (1) unajmljeni podatkovni paket predstavlja mogućnost spajanja jednog (1) objekta naručitelja na mobilnu mrežu koncesionara s ciljem prijenosa i primanja podataka u centralnu bazu podataka računalnog sustava i iz centralne baze podataka računalnog sustava.

Kod kupovine računalnog sustava Gps Marine preko web trgovine uz ove opće uvijete vrijede i dodatni opći uvjeti web trgovine.

KORISNIČKI PAKETI

 1. članak

Najam usluga računalnog sustava podijeljen je u korisničke pakete. Korisnički paketi definiraju razinu mogućih funkcionalnosti računalnog sustava, ugovorene mogućnosti ne trebaju odgovarati mogućim. Korisnički paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj objekata.

Broj unajmljenih korisničkih paketa jednak je broju objekata koji se uključuju u sustav. Jedan (1) unajmljeni korisnički paket vrijedi za jedan (1) objekt koji se uključuje u sustav.

Uz korisnički paket naručitelj je dužan unajmiti i podatkovni paket kako bi sve funkcionalnosti sustava ispravno radile.

PODATKOVNI  PAKETI

 1. članak

Najam podatkovnog prometa podijeljen je u podatkovne pakete. Podatkovni paketi definiraju područja podatkovnog prometa u ovisnosti o pojedinom podatkovnom paketu. Podatkovni paket ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj objekata.

Podatkovni paket vrijedi isključivo za prijenos podataka na ugovorenom području podatkovnog prometa.

Promjena podatkovnih paketa je moguća, a naplaćuje se prema važećem cjeniku isporučitelja i prema odredbama ovih Općih uvjeta.

Broj unajmljenih podatkovnih paketa jednak je broju objekata koji se uključuju u sustav. Jedan (1) unajmljeni podatkovni paket vrijedi za jedan (1) objekt koji je uključen u sustav.

Plan podatkovnih paketa objavljen je na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

UKLJUČIVANJE U SUSTAV – AKTIVACIJA USLUGE

 1. članak

Uključivanje u sustav i aktivacija usluge sprovesti će se najkasnije u vremenskom roku od 48 sati računajući od trenutka zaprimanja uplate ili od trenutka koji je na ugovoru naveden kao datum početka ugovora.

Uključivanje u računalni sustav moguće je samo za naručitelje računalnog sustava koji imaju s isporučiteljom sklopljen ugovor ili su uslugu sklopili putem web trgovine ili putem modela pretplate.

Uključivanjem u sustav isporučitelj naručitelju omogućuje pristup u računalni sustav Gps Marine pomoću dodijeljenih korisničkih podataka.

Korisnički podaci (korisničko ime i lozinka) bit će dostavljeni naručitelju na adresu e-pošte  koju je naručitelj naveo u ugovoru o najmu ili na web trgovini ili kod zaključivanja kupnje kod modela pretplate.

Isporučitelj ne odgovara za točnost naručiteljeve adrese e-pošte, kao niti za pogreške i sigurnosne postavke naručiteljeve adrese e-pošte.

Naručitelj pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke preko mrežnih aplikacija pristupa uslugama računalnog sustava.

Korisničke podatke mogu koristiti naručitelj i njegove ovlaštene osobe.

Objekti naručitelja za koje je ugovoreno uključivanje i korištenje sustava uključuju se u računalni sustav.

Broj objekata koje naručitelj može uključiti u sustav određen je brojem unajmljenih korisničkih paketa i paketa podatkovnog prometa, pritom (1) jedan korisnički ili podatkovni paket sustava odgovara uključivanju (1) jednog objekta u sustav.

 1. članak

Uključivanje naručitelja u sustav, odnosno aktivacija usluge započinje od datuma koji je naveden kao datum početka ugovora ili od datuma zaprimanja uplate kod ugovaranja usluge na web trgovini ili kod modela pretplate.

ISKLJUČIVANJE IZ  SUSTAVA

 1. članak

Isključivanje naručitelja iz računalnog sustava može nastupiti kao posljedica:

 • prestanka ugovora o najmu,
 • prestanku vremenskog razdoblja na koje je usluga unaprijed zakupljena (web trgovina ili model pretplate),
 • više sile,
 • ako naručitelj ima otvoren račun koji nije plaćen niti 10 dana nakon dana dospijeća.
 1. članak

Nakon isključivanja naručitelja iz računalnog sustava, naručitelj više neće moći pristupiti uslugama računalnog sustava putem korisničkih podataka, te će mu prijava u sustav biti onemogućena.

Isporučitelj može u slučaju da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa isključiti naručitelja iz sustava.

Troškove isključenja iz sustava i eventualnog ponovnog uključenja u sustav snosi naručitelj. Troškovi isključenja i ponovnog uključenja obračunavaju se po važećem cjeniku računalnog sustava Gps Marine koji je objavljen na mrežnim stranicama www.gps-marine.com.

ZAŠTITA OD ZLOPORABA

 1. članak

Naručitelj je dužan za vrijeme trajanja ugovora o najmu poštivati Opće uvjete korištenja sustava te koristiti sustav i opremu u skladu s njima.

Naručitelj je dužan brinuti o sigurnosti svojih korisničkih podataka te promijeniti korisničko ime i lozinku čim posumnja na njihovu neovlaštenu uporabu. Naručitelj je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem korisničkih podataka, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim podacima. Isporučitelj ne odgovara za slučajeve zloporabe lozinke.

U slučaju nedostatka, oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice te sumnje na neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke naručitelj mora odmah obavijestiti davatelja usluge sustava na kontakte navedene na web stranici www.gps-marine.com. U slučaju prijave otuđenja korisničkog imena i lozinke ili njegove neovlaštene uporabe, isporučitelj će onemogućiti pristup uslugama, najkasnije 24 sata po primljenoj obavijesti naručitelja.

POVJERLJIVOST  I  ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 1. članak

Sva prava intelektualnog vlasništva za obavljanje usluga i na opremi su u vlasništvu isporučitelja. Naručitelj ugovornim odnosom ne stječe nikakva prava  na  ova  prava  intelektualnog  vlasništva,  osim  prava  korištenja koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima.

Obje ugovorne strane obvezuju se da će sve poslovne i tehničke informacije, koje su im dostupne zbog provedbe ovog ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu najmanje tri (3) godine po isteku ugovora. Tako će postupati i ako bi došlo do raskida ugovora.

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SU NUŽNI ZA PRAVILAN RAD SUSTAVA

 1. članak

Naručitelj treba ispuniti minimalne tehničke zahtjeve kako bi mu se omogućio nesmetan pristup sustavu.

 • INTERNETSKA VEZA

Minimalna brzina download 2 Mb/s.

Minimalna brzina upload 0,5 MB/s.

Za nesmetan rad aplikacije potrebna je stalna i stabilna internetska veza.

Internetski preglednik (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

 • MOBILNO ILI STOLNO RAČUNALO

KAKVOĆA USLUGE

 1. članak

Razina mogućih funkcionalnosti i kvaliteta usluge sustava, koje su navedene u pojedinom korisničkom paketu, ne trebaju odgovarati razini stvarnih funkcionalnosti.

Isporučitelj zadržava pravo da zbog obavljanja hitnih servisnih radova na centralnoj bazi podataka povremeno isključi usluge računalnog sustava. Isporučitelj će se, prilikom ovih  isključivanja,  zalagati  da  ona  traju  najkraći  mogući vremenski  rok.

Mjesečna najamnina se zbog nemogućnosti korištenja usluga zbog radova iz prethodnih stavaka ovog članka ne smanjuje.

PODNOŠENJE PRIGOVORA NARUČITELJA

 1. članak

Naručitelj  može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga sustava, na kakvoću pružene usluge, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu te prigovor zbog povrede odredaba ovih općih uvjeta. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Prigovor se podnosi pisanim putem na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

Prigovor mora biti podnesen u roku 8 (osam) dana od saznanja za radnju ili propust isporučitelja zbog koje se prigovor podnosi.

Prigovor na iznos računa podnosi se u roku 8 (osam) dana od dana dospijeća računa, na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.gps-marine.com. ili poštom preporučenom pošiljkom.

Isporučitelj se obvezuje na prigovor opisno odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naručiteljeva prigovora.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 1. članak

Isporučitelj ne odgovara za poremećaje u sustavu i moguće štete koje bi nastale kod naručitelja kao posljedica:

 • pogreške, smetnje ili kvara  u radu mobilne mreže koncesionara,
 • pogreške, smetnje ili kvara internetske veze između ponuđača usluge i naručitelja,
 • pogreške, smetnje ili kvara GPS sustava, kao i u slučaju da GPS signal nije zadovoljavajuće kvalitete, zbog razloga na koje isporučitelj ne može utjecati,
 • činjenice da naručitelj ne poštuje opće uvjete koncesionara mobilne mreže,
 • pogreške na kartama,
 • gubitka ili otuđenja korisničkog imena i lozinke (korisničkih podataka),
 • kvara na opremi koji je posljedica nepravilnog rukovanja naručitelja ili treće osobe,
 • nepoštivanja odredbi ugovora o najmu, ovih Općih uvjeta, preporuka  ili  izričitih  uputa isporučitelja,
 • kvara električne mreže
 1. članak

Isporučitelj  ne odgovara za gubitak podataka iz GPS/GSM terminala ili druge ugrađene opreme.

Isporučitelj ne odgovara za nastalu štetu na opremi niti za bilo koju štetu nastalu naručitelju ili trećoj osobi ako je štetu prouzročio sam naručitelj ili treća osoba neopreznim i nestručnim postupanjem, nestručnom ili nepravilnom ugradnjom, neodgovarajućim održavanjem. Isporučitelj ne odgovara za štetu  nastalu na osnovi mehaničkih, kemijskih, elektrokemijskih i/ili električnih učinaka.

 1. članak

Troškove uklanjanja pogrešaka i popravljanja štete koje je prouzročio naručitelj ili treća osoba snosi naručitelj.

 1. članak

Isporučitelj  ne  odgovara  za  štetu  koja  može  nastati  zbog  objavljivanja  ili neautoriziranog korištenja podataka u slučaju: provale u računalni sustav, gubitka ili razotkrivanja korisničke lozinke, nesavjesnog čuvanja korisničke lozinke.

 1. članak

Isporučitelj ne odgovara i ne jamči za štetu i greške koje bi potjecale iz programske opreme  sustava   ili  iz  grešaka  u  radu  mobilne mreže. Ni  u  kom  slučaju isporučitelj  nije  odgovoran ni  za  kakvu  štetu,  uključujući i  ne ograničavajući  se  na  štetu  zbog  gubitka  dobiti,  prekida  poslovanja,  gubitka poslovnih informacija ili druge materijalne ili nematerijalne štete, koja proistječu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga.

 1. članak

U   drugim  slučajevima odgovornosti za štetu, a koji nisu obuhvaćeni odredbama  26.- 30. članka, isporučitelj po osnovi krivnje odgovara samo za običnu štetu (smanjenje imovine).  Isporučiteljeva odgovornost za štetu ograničena je do visine prosječnog mjesečnog iznosa najamnine koju je oštećeni naručitelj plaćao tijekom posljednjih šest mjeseci prije štetnog događaja, odnosno do visine prosječne mjesečne najamnine izračunate za razdoblje od uključivanja naručitelja u sustav pa do nastanka štetnog događaja u slučajevima kada ugovorni odnos traje kraće od šest mjeseci.

Prilikom  otkrivanja grešaka  i  nepravilnosti, odnosno  nastanka štete, naručitelj mora poduzeti sve što je u njegovim razumnim mogućnostima kako bi umanjio štetu i/ili  štetne posljedice.

JAMSTVO NA OPREMU

 1. članak

Vrijeme trajanja jamstva za kupljenu opremu je 12 (dvanaest) mjeseci od trenutka izdavanja računa, osim ako na izdanom računu nije označeno drugačije. Jamstvo za kupljenu opremu ne vrijedi bez predočenja računa.

Proizvođač jamči da će GPS uređaj kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama proizvođača. Isporučitelj jamči da će za vrijeme trajanja jamstva u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma zaprimanja uređaja na servis besplatno popraviti nepravilnosti u materijalima, dizajnu i izradi ili zamijeniti opremu novom u skladu s ovim Općim uvjetima.

 1. članak

Jamstvo  ne  važi  u  slučajevima:

 • pred naponskih pojava  (grom,  indukcije i sl.) i drugih  vremensko-atmosferskih smetnji  ili u  slučaju  više  sile,
 • oštećenja opreme do kojih je došlo zbog mehaničkih oštećenja ili zbog postupanja s opremom na način koji je u suprotnosti s uputama,
 • oštećenja ili navodna oštećenja prouzročena korištenjem ili spajanjem s bilo kojom drugom opremom, softverom i/ili uslugom koju nije izradio proizvođač niti isporučio isporučitelj,
 • oštećenja uzrokovana virusima, pristupom uslugama nepouzdanih trećih strana ili neautoriziranim pristupom računalnim sustavima i mrežama,
 • oštećenja uzrokovana kratkim spajanjem baterije, oštećenjem zaštitnih naljepnica na kućištu baterije, lomom baterijskih ćelija, nepravilnim rukovanjem ili korištenjem baterije u nespecificiranoj opremi,
 • ako isporučitelj ili ovlašteni servis utvrdi da je došlo do bilo kakvog zahvata na opremi u smislu otvaranja, mijenjanja ili popravljanja opreme od strane bilo koga osim isporučitelja ili njegovih ovlaštenih servisa,
 • ako je oprema bila popravljana uz korištenje neautoriziranih dijelova ili ako je serijski broj opreme, datumski kod GPS/GSM terminala ili IMEI broj uklonjen, obrisan, izlizan, promijenjen ili je nečitljiv, što će biti utvrđeno prema diskreciji isporučitelja,
 • ako je GPS/GSM terminal bio izložen vlazi, ekstremnim termalnim uvjetima okoliša ili brzim promjenama tih uvjeta, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili prolijevanju tekućine ili utjecaju kemikalija.

Jamstvo na opremu ne odnosi se na potrošni  materijal (baterije, vanjske antene, 12 V automobilski utikači, osigurači itd.) i ne pokriva normalno trošenje i habanje opreme uslijed redovne uporabe.

PRIJAVA KVARA NA OPREMI

 1. članak

Naručitelj može prijaviti kvar na opremi putem obrasca za jamstvo koji se može preuzeti na mrežnoj stranici www.gps-marine.com. Popunjeni obrazac je zajedno s opremom potrebno dostaviti na sljedeću adresu isporučitelja: Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, Hrvatska.

Kvar na opremi potrebno je prijaviti, odnosno podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenom roku unutar razumnog vremena od kada je oštećenje ili kvar primijećen.

Radi ostvarenja uvjeta jamstva, prilikom podnošenja zahtjeva za popravak opreme unutar jamstvenog roka potrebno je priložiti:

 • opremu i
 • račun za kupljenu opremu ili kopiju ugovora o najmu u slučaju ako je oprema unajmljena.

Za detaljnije informacije kako podnijeti zahtjev za popravak opreme u jamstvenome roku te za informacije o ovlaštenim servisima naručitelj se može obratiti isporučitelju na kontakte koji su navedeni na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

Isporučitelj isključuje odgovornost za sve izravne ili neizravne štete nastale gubitkom, oštećenjem, distribucijom, neželjenom promjenom sadržaja ili podataka za vrijeme popravka ili zamjene opreme.

Ako oprema nije pokrivena uvjetima jamstva, isporučitelj zadržava pravo naplate popravka opreme.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

 1. članak

Isporučitelj u okviru ugovora osigurava naručitelju odgovarajuće održavanje i servisiranje programske opreme sustava.

 1. članak

O nemogućnosti korištenja sustava i o drugim mogućim pogreškama u radu  sustava naručitelj će obavijestiti isporučitelja na kontakte navedene na mrežnoj stranici

www.gps-marine.com.

CIJENE  I  PLAĆANJA

 1. članak

Usluge sustava plaćaju se i obračunavaju u skladu s važećim Cjenikom  objavljenim na mrežnoj stranici www.gps-marine.com, te sukladno ugovoru o najmu.

Cijene  unajmljivanja  isporučiteljevih usluga i  mjesečna najamnina isporučiteljevih usluga definirane su u cjeniku koji je sastavni dio ugovora o najmu između isporučitelja i naručitelja.

Naručitelj je dužan isporučitelju platiti ukupni iznos ugovora, koji je naveden u ugovoru o najmu.

 1. članak

Usluge koje su predmet ugovora o najmu isporučitelj naplaćuje za sve objekte koji su uključeni u računalni sustav.

Naručitelj plaća najamninu za tekući mjesec sukladno izdanom računu, do 10. u mjesecu za tekući mjesec, na bankovni račun isporučitelja naznačen u izdanom računu.
Naručitelj je u obvezi plaćanja najamnine počevši od dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao dan stupanja ugovora na snagu, bez obzira na to je li usluga u odnosu na pojedine korisničke i podatkovne pakete aktivirana prije ili nakon tog dana.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene cijena usluga.

Način obračuna usluge ugovorene prema ugovoru o najmu je fiksan. Fiksan obračun podrazumijeva da se usluga započinje naplaćivati u punom iznosu od datuma stupanja ugovora na snagu.

 1. članak

Mjesečna najamnina za korisničke pakete obračunava se na sljedeći način:

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

– najamnina za prvi i posljednji mjesec pružene usluge zaračunat će se razmjerno broju dana za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je izvršena aktivacija usluge, odnosno u kojem je prestao ugovor o najmu u odnosu na konkretan korisnički paket, osim ako u specifikaciji za predmetnu uslugu nije navedeno drukčije

Mjesečna najamnina za podatkovne pakete obračunava se na sljedeći način:

– najamnina se obračunava za tekući mjesec,

– najamnina za prvi mjesec u kojem je aktivirana SIM kartica, odnosno za posljednji mjesec ugovornog odnosa u kojem je deaktivirana SIM kartica  obračunava se za cijeli mjesec u kojem se obavlja aktivacija, odnosno deaktivacija SIM kartice

Naručitelj je  dužan  podmiriti  i  sve  troškove (najamninu) koji  su  nastali  zbog korištenja računalnog sustava od strane treće osobe.

MONTAŽA, PREMONTAŽA I DEMONTAŽA

 1. članak

Svi zahvati kao šta su: montaža, premontaža, demontaža, intervencija nisu predmet ovih općih uvjeta i naručitelj ili sam izvršava zahvate ili se zahvati izvršavaju kod ovlaštenih ugovornih partnera isporučitelja, s time da naručitelj sve zahvate plaća ugovornim partnerima isporučitelja direktno po cjeniku ugovornog partner koji zahvat obavlja.

 1. članak

Popis ugovornih partnera isporučitelja dostupan je na zahtjev. Zahtjev je potrebno uputiti preko kontakta koji je naveden na mrežnoj stranici isporučitelja www.gps-marine.com.

VIŠA SILA

 1. članak

Višom  silom   smatra se  nastupanje  okolnosti  koje  onemogućavaju  ispunjavanje ugovornih  obveza  jedne  ili  druge  ugovorne  strane,   koje  su  nastale  poslije sklapanja  ugovornog  odnosa,  a  ugovorne  strane  ih  prilikom  sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu  ugovornu  stranu  o   nastupanju  ili  prestanku  više  sile, kao  i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

PRIJENOS UGOVORA

 1. članak

Ugovor se može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ako novi naručitelj (slijednik) nastavi koristiti usluge sustava koji je već ugrađen kod naručitelja (prednika).

Isporučitelj će na zahtjev naručitelja (prednika) izvršiti prijenos ugovora na drugu osobu, odnosno novog naručitelja (slijednika) zasnivanjem ugovora o najmu s novim naručiteljem (slijednikom) u skladu s ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da je prednik uredno podmirio sve svoje obveze dospjele do dana podnošenja zahtjeva za prijenos. Prednik je dužan podmiriti račun za korištenje usluga u mjesecu u kojem je izvršen prijenos ugovora do dana izvršenja prijenosa, a novi naručitelj (slijednik) obvezan je podmiriti račun za korištenje usluga nakon izvršenog prijenosa.

 1. članak

U slučaju smrti naručitelja fizičke osobe ili prestanka postojanja pravne osobe, nasljednik ili pravni slijednik može podnijeti zahtjev za prijenos ugovora.

Ugovor zajedno sa svim pravima i obvezama prelazi na novog naručitelja (slijednika) tek kad isporučitelj prihvati zahtjev za prijenos ugovora sukladno odredbama članka 9. i 10. ovih Općih uvjeta.

 1. članak

Novi naručitelj (slijednik) suglasan je da će zajedno s ranijim naručiteljem (prednikom) solidarno odgovarati za sve obveze prema isporučitelju koje se odnose na korištenje usluga od strane prijašnjeg naručitelja (prednika), a dospjele su nakon izvršenog prijenosa ugovora, i to temeljem izričite suglasnosti o solidarnoj odgovornosti za dug prijašnjeg naručitelja (prednika) navedene u zahtjevu za prijenos ugovora.

PRESTANAK  UGOVORNOG ODNOSA

 1. članak

Ugovor o najmu zaključen na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca.

Otkazni rok od tri mjeseca počinje teći prvog dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je otkaz zaprimila ugovorna strana kojoj se ugovor otkazuje.

Ugovor prestaje istekom posljednjeg dana otkaznog roka.

Otkaz se daje u pisanom obliku na email adresu koja je objavljena na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

Otkazni rok ne vrijedi za ugovore o najmu koji su sklopljeni preko web trgovine ili preko modela pretplate, ugovori koji su sklopljeni na navedene načine, vrijede do datuma isteka ugovora.

 1. članak

Ako je ugovor o najmu na određeno istekao a nije produljen od strane naručitelja, smatrati će se da je naručitelj sklopio ugovor o najmu na neodređeno, osim ako je usluga ugovorena preko web trgovine ili preko modela pretplate, tada će se istekom ugovora na određeno usluga koja nije produžena trajno ugasiti.

 1. članak

Ugovor na određeno vrijeme koji je kao naručitelj zaključila fizička osoba, naručitelj može raskinuti prije isteka ugovornog razdoblja.

Obavijest o raskidu dostavlja se isporučitelju u pisanom obliku na email adresu koja je navedena na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

Ugovor prestaje dostavom obavijesti o raskidu isporučitelju.

U svim slučajevima raskida ugovora iz ovog članka, naručitelj je obvezan platiti sve mjesečne naknade prema ugovoru sve do kraja ugovorenog razdoblja.

 1. članak

Bez obzira na to  je li ugovor sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, isporučitelj ima pravo naručitelja isključiti iz uporabe računalnog sustava ako i dok ne podmiri troškove učinjenih usluga.

 • Ako naručitelj kasni s plaćanjem računa za više od10 (deset) dana nakon dospijeća računa, isporučitelj će naručitelju onemogućiti pristup u računalni sustav Gps Marine i isključiti podatkovni promet.

Ako naručitelj nakon obavijesti isporučitelja ne podmiri svoje obveze niti nakon dvadeset (20) dana od dospijeća izdanog računa, isporučitelj će raskinuti ugovor o najmu te raskid ugovora o najmu u pisanom obliku dostaviti naručitelju.

Isporučitelj u svakom slučaju može, neovisno o njegovu podmirivanju obveza po računima, bez odgode isključiti naručitelja iz sustava i raskinuti ugovor kada po svojoj ocjeni utvrdi da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa.

 1. članak

Otkaz, raskid ugovora i sve pisane obavijesti iz ovog poglavlja dostavljaju se e-poštom na email adresu koja je navedena na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

 1. članak

U slučaju raskida ugovora o najmu na određeno, bez obzira da li se ugovor raskida od strane naručitelja ili od strane isporučitelja, naručitelj je dužan platiti isporučitelju ukupni iznos ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. članak

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici www.gps-marine.com.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na naručitelje usluga s kojima je ugovor o najmu sklopljen nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, u kojem slučaju će isporučitelj izvijestiti naručitelje objavom tih izmjena na mrežnoj stranici www.gps-marine.com.

U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

Ako su izmjene Općih uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena raskinuti ugovor bez naknade.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.10.2020. godine.